- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 11 червня 2017 р.

Сколько договоров с газовщиками надо иметь?

Постановление № 2496 от 30.09.2015 года Про затвердження Правил постачання природного газу (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827).
ПРАВИЛА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
1.   Ці Правила розроблені на виконання пункту 17 частини третьої статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" та регулюють відносини, які виникають між постачальниками та споживачами природного газу, з урахуванням їх взаємовідносин з операторами газорозподільної системи/газотранспортної системи (далі – Оператори ГРМ/ГТС).

2.   Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем
Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за договором, який має відповідати типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.
Постачання природного газу постачальником "останньої надії" здійснюється на підставі договору, який має відповідати типовому договору постачання природного газу постачальником "останньої надії", що затверджується Регулятором. Договір постачання природного газу постачальником "останньої надії" є публічним.
ІІІ. Порядок постачання природного газу побутовим споживачам
1. Підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є:
наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов;
Теперь давайте посчитаем. Согласно этого документа бытовому потребителю надо иметь три договора: 1 – с поставщиком газа; 2- с оператором ГТС; 3 – с поставщиком «останньої надії».
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством
1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини …
2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є:
1) договори та інші правочини;
Стаття 24. Поняття фізичної особи
1. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.
Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання
1. У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:
1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;
2) зміна умов зобов'язання;
Стаття 626. Поняття та види договору
1. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
2. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.
3. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.
Стаття 629. Обов'язковість договору
1.   Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Стаття 638. Укладення договору
1. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
2. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.
Стаття 642. Прийняття пропозиції
1. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.
2. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.
3. Особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір, до моменту або в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції.
Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді
1. Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку.
Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді
1. Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, негайно заявила про її прийняття.
2. Якщо пропозицію укласти договір, в якій не вказаний строк для відповіді, зроблено у письмовій формі, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь протягом строку, встановленого актом цивільного законодавства, а якщо цей строк не встановлений, - протягом нормально необхідного для цього часу.

Теперь давайте подумаем логически. Сколько фактически договор у нас имеется? Только один договор – с Днепропетровскгаз сбытом. Они нам прислали предложение, а мы с ним согласились. Согласились не письменно, а по умолчанию, так как оплачиваем поставляемый газ.
С поставщиком "останньої надії" (хотя это все тот же Днепропетровскгаз сбыт, но уже в другом качестве) мы договор не заключали – предложения не было и нашего согласия (хотя бы молчаливого) – тоже не было.
С оператором ГРС договора у нас нет. Тот договор, который мы ранее заключали с Днепрогазом, был разорван в одностороннем порядке – они сообщили, что лицензии на поставку газа у них нет, передали (без нашего письменного согласия) наши абонентские счета другому юридическому лицу.
Вопрос: на каком основании они продолжают ходить к нам? Сейчас устанавливают счетчики. Сможем ли мы в судебном порядке взыскать с них ущерб, если они что то у нас натворят? Нет – что вы предъявите суду? Договора нет! Имеют ли они право что то требовать от нас? Нет – мы никаких отношений с этой организацией не имеем.

Нам прислали «Заяву - приеднання»  к условиям договора поставки природного газа. Какие вопросы к этому договору? Много!
ТИПОВИЙ ДОГОВІР постачання природного газу побутовим споживачам
Загальні положення  1.1. Цей Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам (далі - Договір) є публічним і регламентує порядок та умови постачання природного газу Споживачу як товарної продукції Постачальником.
Это - образец договора. Нам предлагают подписать образец договора, который КМУ утвердил для Исполнителя услуг. А где сам договор? Каким законодательным актом предусмотрено подписание Типового договора?
ЦК. Стаття 630. Типові умови договору
1. Договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку.
Какого типа договор нам предлагают заключить?
I. Загальні положення  1.1. Цей Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам (далі - Договір) є публічним і регламентує порядок та умови постачання природного газу Споживачу як товарної продукції Постачальником.
1.3. Цей Договір є договором приєднання
Здесь говорится, что это договор между Поставщиком и Потребителем  – это договор публичный, т.е. когда мы, как потребители коммунальных услуг имеем право -  вносить в договор свои условия. Но далее по тексту:   что договор, который мы должны подписать – это Договор – присоединения, т.е. когда Потребитель услуг или полностью соглашается с условиями договора и подписывает, или нет. Один и тот же договор не может быть и публичным и договором – присоединения!
В Гражданском Кодексе, на который ссылается автор договора, дается определение публичному договору и договору присоединение, это совершенно разные формы договоров.
Статья 633 - публичный договор. Статья 634 – договор – присоединения. Смотрим в присланную нам бумажку – «Заявление – Присоединение к условиям договора». Смотрим название договора, размещенного на сайте горгаза – «Типовой договор поставки природного газа потребителям».
Публичный договор – это когда одна сторона (Предприниматель) берет на себя обязательства (выполнение работ, услуг), а другая сторона эти услуги оплачивает. При этом, Предприниматель не имеет право отказать в заключении договора, если он имеет возможность оказания необходимых второй стороне услуги. Если откажет, должен возместить убытки потребителю этих услуг (ст. 633).
Можно ли считать, что оплачивая поставляемый газ, мы тем самым, даем согласие на присоединение (а фактически – подписываемся под этим договором) к этому договору? Надо, все таки, его подписывать, или нет?
А где сам договор? Я это вопрос завала и письменно и устно. Ответ – ссылка на Закон «Про рынок природного газа» и Правила. Конкретного ответа я так и не получила.
Здесь говорится, что это договор между Поставщиком и Потребителем  – это договор публичный, т.е. когда мы, как потребители коммунальных услуг имеем право -  вносить в договор свои условия. Но далее по тексту:   что договор, который мы должны подписать – это Договор – присоединения, т.е. когда Потребитель услуг или полностью соглашается с условиями договора и подписывает, или нет. Один и тот же договор не может быть и публичным и договором – присоединения!
Срок действия договора
Пункт 1.3 – договор «укладается» на неопределенный срок.
1.3.     Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєднання Споживача до умов цього Договору.
11.1. Цей Договір укладається на невизначений строк та набирає чинності з моменту погодження (акцептування) Споживачем умов цього Договору.
11.2. У разі внесення в установленому законодавством порядку змін до змісту Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, Сторони погоджуються з такими змінами у цьому Договорі.
11.5. Дія цього Договору також припиняється у разі:
1) втрати Постачальником ліцензії на постачання;
2) банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
3) зміни власника об'єкта Споживача.
Надо ли письменно подписывать договор?
1.3. Фактом згоди Споживача про приєднання до умов цього Договору є
отримання Постачальником поданої Споживачем заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам (далі - заява-приєднання) за формою, встановленою у додатку 1 до цього Договору,
та/або сплачений Споживачем рахунок (квитанція) Постачальника за поставлений природний газ,
а щодо постачальника, на якого в установленому чинним законодавством порядку покладені спеціальні обов'язки з постачання природного газу побутовим споживачам, - факт споживання природного газу відповідно до вимог Правил постачання та за умови, що у Споживача відсутній інший діючий постачальник (для забезпечення приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам усіх діючих побутових споживачів, об'єкти яких знаходяться в межах закріпленої території постачальника із спеціальними обов'язками, останній в установленому порядку надсилає кожному побутовому споживачу заяву-приєднання разом із супровідним листом за формою, встановленою у додатку 2 до цього Договору).
Но мы с вами уже выяснили, что договор с поставщиком газа, на которого возложены специальные обязательства – т.е. поставщик «последней надежды» - должен быть отдельным. Поэтому мне совершенно неясно, зачем в этот договор включено это предложение. А вам ясно?
5.1. Споживач має право:
4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього Договору;
5) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника;
Термины, которые используются в договоре
1.4. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:
ЕІС-код - персональний код ідентифікації Споживача як суб'єкта ринку природного газу, присвоєний йому в установленому порядку Оператором ГРМ, до газових мереж якого підключений об'єкт Споживача;
заява-приєднання - письмова заява-приєднання до умов Договору, складена Споживачем відповідно до вимог Договору, що містить персоніфіковані дані щодо Споживача та є невід'ємною частиною Договору;
Я никакой заявы – приеднання не «складала» и свои персинифицированные данные не давала. Вопрос: как они там очутились? При заключении договора с Днепрогазом я давала свои персональные данные, но только Днепрогазу. Согласия на передачу своих персональных данных я не давала. Днепрогаз без моего согласия передал мои персональные данные другому лицу.
Оператор ГРМ - оператор газорозподільної системи, до газових мереж якого підключений об'єкт Споживача;
особистий кабінет - особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов'язану з виконанням Договору;
персоніфіковані дані - персоніфіковані дані щодо Споживача (П. І. Б., ЕІС-код, види та способи розрахунку тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є достатніми для проведення розрахунків за природний газ;
Постачальник - суб'єкт господарювання в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровськгаз збут»,(найменування Постачальника), що здійснює діяльність з постачання природного газу на підставі ліцензії, переоформленої рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 01.09.2015р. №2247.
сайт Постачальника (сайт) - веб-сайт Постачальника в мережі Інтернет, що визначений в заяві-приєднанні, який містить чинну редакцію Договору та Правил постачання, а також загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов'язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником та Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником та іншу необхідну інформацію;
Споживач - фізична особа, об'єкт якої фізично підключений до газорозподільної системи Оператора ГРМ.
Обращаю ваше внимание! Когда устанавливают общедомовой счетчик, то акт про его установку должны подписать все физические лица, которые являются потребителями. Если это представитель дома – он должен иметь полномочия что либо подписывать от имени жителей дома – доверенность от каждого жителя.

Надалі за текстом цього Договору Постачальник та Споживач, коли вживаються окремо, іменуються - Сторона, коли спільно - Сторони.

Какие именно услуги должен оказывать нам поставщик газа?
В договоре сказано:
II. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник зобов'язується постачати природний газ Споживачу в необхідних для Споживача об'ємах (обсягах)
3.1. Для забезпечення безперервного постачання природного газу Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю природного газу в обсягах, які за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання природного газу Споживачем.
Если перевести это на человеческий язык – Поставщик газа является обыкновенным перекупщиком – у одних газ покупает, а другим его перепродает. Никаких других функций я не обнаружила. Более того, были направлены в различные инстанции запросы на эту тему. На встрече с директором Днепропетровскгаз сбыт Т. Соболь ей прямо задавали вопрос – какие именно услуги оказывает нам ее предприятие. Прямого ответа не последовало. Стали спрашивать конкретно – абонентская служба ваша. Ответ – нет! Техническое обслуживание вы осуществляете?  Ответ – нет! Фактически – поставщик газа получает только деньги.
Нам предлагают заключить договор с посредником, на непонятно какие услуги.
3.2. Постачальник зобов'язується забезпечити якість комерційних послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, роз'яснення значення актів законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.
Перевожу на понятный язык – поставщик газа оказывает нам только информационные услуги, которые мы можем получить самостоятельно. Но нам этот вид услуг фактически навязывают! По моему – это называется вымогательством!
Еще один момент – по чьим сетям осуществляют нам поставку газа? информация эту можно найти на сайте Днепрогаза – сети коммунальные! Согласно Закона Украины «О приватизации» - государственное предприятие, каким был раньше Днепрогаз, осуществляло обслуживание коммунальных газовых сетей и оборудования (ГРП). Когда они стали акционерным обществом, они по закону не могли взять себе на баланс коммунальное имущество. Никакого документа о том, что им это имущество было передано – нет и быть не может.
VI. Права і обов'язки Постачальника
6.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
Но нам совершенно четко сказала госпожа Соболь – абонентская служба не их! Это когда мы предъявляли претензии к этой службе. Тогда каким образом они проверяют правильность платежных документов, если этим занимается служба другого предприятия? Они что, дублируют их работу?
3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
Это означает – поставщик обращается к оператору ГТС, а оператор (Днепрогаз) приезжает и отключает газ. Но тогда при отключении газа вам должны предоставить документ от Днепропетровскгаз сбыта. Такого документа горгаз почему то предоставить не может. Почему???
4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;
Это означает – поставщик газа имеет право проверять показания счетчиков. Вопрос – почему к нам приходят контролеры Днепрогаза? Почему поставщик газа не имеет соответствующей службы?
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
Это означает – поставщик газа производит сверку. Но как нам уже сказали – абонентская служба не принадлежит поставщику. Для сверки мы ходим в абонентскую службу Днепрогаза!
6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
Это означает – мы имеем право на возмещение убытков. Из договора выходит, что возмещение убытков мы можем получить в том случае, если информационные услуги, которые нам фактически должен оказывать поставщик, принесут нам ущерб, т.е. будут не качественные. На другое мы рассчитывать не можем.
7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

6.2. Постачальник зобов'язується:
1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
Это означает – если вам отключит газ Днепрогаз, то формально претензии можно предъявить поставщику газа!!
2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
Это означает – что качество информационных услуг, касающихся поставок газа, должны быть качественными.
3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених цим Договором;
Это означает – что абонентская служба, принадлежащая другому предприятию, несет ответственность за начисления. Просто бред!

4) надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;
Это означает – что сейчас фактически поставщик газа свои прямые обязанности не выполняет! Поставщик газа (директор – Т. Соболь) не ответила нам ни на один вопрос. Выходит – мы имеем право привлечь ее к ответственности?
5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введення її у дію;
6) видавати Споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні документи та форми звернень;
Это означает – поставщик газа нарушает условия договора – нам расчетные книжки не выдаются, а платежные документы присылают даже не каждый месяц, не говоря уже о том, что их должны присылать в первых числах, чтобы мы могли оплатить их услуги в оговоренный договором срок.
7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
Это означает – поставщик газа нарушает условия договора, так как он просто физически не может выполнить это условие – абонентская служба ему не принадлежит.
8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;
Все письменные запросы в эту организацию – бесполезны. По сути не отвечают.
9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені цим Договором;
Все что они делают фактически – это принимают плату!!!
10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;
Как можно возместить убытки, если в договоре не определено главное – какие именно услуги нам оказывает поставщик газа. На письменные запросы по этому поводу мы конкретного ответа так и не получили.
11) інформувати Споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов'язки із постачання природного газу побутовим споживачам;
Это означает – поставщик газа обязан нас информировать о поставщике «последней надежды», каковым он же и является. Выходит – мы с Днепропетровскгаз сбытом должны заключить два договора – как с поставщиком газа и как с поставщиком «последней надежды»? Ответа на этот вопрос нет!
12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
Это означает – мы должны дать согласие на обработку наших персональных данных. Я такого согласия не давала. Мои персональные данные без моего согласия были переданы Днепрогазом.
13) протягом трьох днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу Споживачу, він зобов'язується поінформувати Споживача про його право:
вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього;
перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов'язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору постачання природного газу;
на відшкодування збитків, завданих у зв'язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;
Это означает – мы имеем право, только в законодательстве не прописано, как этим правом мы можем воспользоваться фактически.
Более того, письменные запросы по вопросу перехода к другому поставщику – без ответа.
14) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

2.2. Обов'язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи.
Это означает – у меня должен быть договор с Днепрогазом. Но мне совершенно не ясно – о чем? Мне не предлагали подписать такой договор, но уже более 2-х лет мне поставляют газ!

Качество и надежность услуг поставщика
III. Надійність та якість газопостачання
3.1. Для забезпечення безперервного постачання природного газу Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю природного газу в обсягах, які за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання природного газу Споживачем.
3.2. Постачальник зобов'язується забезпечити якість комерційних послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, роз'яснення значення актів законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.
Поставщик газа обеспечивает мне только качество коммерческих услуг.
Что такое коммерческие услуги? Это один из видов посреднических услуг!
Посреднические услуги — форма предпринимательской деятельности, заключающаяся в способствовании налаживанию связей между производителями и потребителями с тем, чтобы ускорить и облегчить обращение сырья, материалов, продукции, денег, валюты, информации, потребительских товаров.
В современной практике в процессе осуществления посреднической деятельности со стороны посредника возможно осуществление следующих видов услуг: информационно-коммерческие услуги, комиссионные услуги, научно-консультативные услуги (консалтинговые услуги), инжиниринговые услуги, лизинговые услуги, рекламные услуги
Цена услуг поставщика
IV. Ціна, порядок обліку та оплати природного газу
4.1. Споживач розраховується з Постачальником за природний газ за ціною, що становить _________.
4.2. Ціна на газ має зазначатися Постачальником у платіжних документах (рахунках та/або квитанціях абонентської книжки) про сплату послуг за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.
У випадках застосування до Споживача диференційованих цін на природний газ суми, вказані в рахунках, відображають кожну таку диференційовану ціну окремо.
В договоре, который нам предлагают подписать – напротив цены стоит прочерк!!!!
Внимание!!! От нас требуют подписать договор, в котором не проставлена цена!!! Это нарушение не только моих конституционных прав, но и нарушение международных прав. Это что, требование ЕС? А как выше я уже говорила, мы заплатили за газ, следовательно – согласились с условиями непонятно какого договора.
Цена за природный газ в договоре не проставлена. Из этого можно сделать вывод, что для получения выгоды, поставщик может в договор поставить любую стоимость своих услуг?
4.2. Ціна на газ має зазначатися Постачальником у платіжних документах (рахунках та/або квитанціях абонентської книжки) про сплату послуг за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.
У випадках застосування до Споживача диференційованих цін на природний газ суми, вказані в рахунках, відображають кожну таку диференційовану ціну окремо.
Здесь нарушены мои права потребителя – я имею право знать, как формируется цена на газ! Сейчас это закрытая информация. Мне не понятно, почему я, как конечный потребитель, должен оплачивать НДС? Мне не понятно, что такое дифференцированные цены?
Дифференцирование цен - установление различных уровней действующих цен на одинаковую продукцию в связи с экономическими, природными, территориальными и др. независящими от предприятий различиями в затратах на её производство, а также в зависимости от качества продукции (сортности, класса, типа и прочего). Как это можно увязать с ценой на газ?
11.8. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у разі, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур'єром або особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку за місцезнаходженням одержувача.


Ирина Нестеренко

Немає коментарів:

Дописати коментар