- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 13 липня 2018 р.

Звіт щодо аудиту фінансової звітності КП «Дніпроводоканал» станом на 31.12.2017 рік та за 2017 рік

Сторінка 5 - що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» проведено аудит фінансової звітності загального призначення:
-           Звіт про фінансовий стан на 31.12.2017 рік
-           Звіт про сукупний доход за 2017 рік
-           Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
-           Звіт про власний капітал
-           Примітки до фінансової звітності

Сторінка 2
У фінансової звітності підприємства станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року не враховані права постійного користування земельними ділянками, як того вимагає пункт 1 Розділ 3 Наказу Міністерства фінансів № 1231
Таким чином, вважаємо, що вартість необоротних активів та власного капіталу підприємства занижена…
Ми не мали можливість оцінити вплив даного питання на фінансову звітність підприємства
2. Інформація про первісну вартість об’єктів основних засобів …враховується за первісною (історичною) вартістю, за окремими об’єктами вартість збільшена на суми індексації, які проводилися у різні періоди за рішенням податкових і інших регулюючих органів. Сформована таким чином історична вартість … може відрізнятися від справедливої (переоціненої) вартості основних засобів на звітну дату.
Зазначаємо, що у відповідність до пункту 16 П(С)БО7 підприємство може переоцінювати об’єкти основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкту суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу, а переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялась від справедливої вартості.
За умов відсутності актуальної незалежної оцінки поточної справедливої вартості всіх основних засобів, ми не могли визначити, чи існувала потреба в будь яких коригуваннях вартості основних засобів, які відображені у фінансової звітності 2017 року.
Крім того, як зазначено у Примітці 6, станом на 31 грудня 2017 року первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів. Які продовжують використовуватися складає 200 822 тис. грн. Це свідчить про те, що основні засоби мають споживчу вартість.
Облікові записи підприємства свідчать про те, що якби управлінський персонал здійснив оцінку справедливої вартості об’єктів основних засобів, то можливо збільшилося сума додаткового капіталу.
Сторінка 3
Ми не мали можливості   оцінити вплив даного питання на фінансову звітність підприємства.
3. Станом на 31 грудня 2017 року підприємство не оцінює існування ознак можливого зменшення корисності основних засобів, що є відхиленням від вимог ПСБО 28 «Зменшення корисності активів». Ми не змогли оцінити величину впливу зазначеного відступу … на статті фінансової звітності.
4. Підприємство завищило вартість запасів, так залишки запасів на 31.12.2017 року, які обліковуються   у статті Балансу (звіт про фінансовий стан) 1101 «Виробничі запаси» та не використовувалися більше року складає 6 789 тис. грн., це свідчить про те, що підприємство відображає у складі запасів, такі що мають ознаки знецінення та використання  яких у господарської діяльності малоймовірно. І обліковуючи такі запаси по собівартості, не проводять оцінки їх чистої вартості реалізації, як того вимагає ПСБО 9 «Запаси». Аналіз стану виробничих запасів, що обліковується підприємством, виявив, що не проводиться робота по виявленню залежалих та знецінених запасів.
5. У складі вартості дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2017 року підприємство обліковує дебіторську заборгованість, строк якої більше 3 роки та по якій пройшов строк позивної давності, тим самим підприємство завищило значення наступних статей балансу (звіт про фінансовий стан), а саме:
- стаття 1125 «Дебіторська заборгованість  за продукцію, товари, роботи та послуги» на суму 103 326 тис. грн.
- стаття 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» на суму 6 693 тис. грн.
- стаття 1130 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» на суму 2 023 тис. грн.
- стаття 1190 «Інші оборотні активи» на суму 2 104 тис. грн.
Всього дебіторська заборгованість, яка має строк більше 3 років за розрахунками аудиторів, складає 114 146 тис. грн.
Підприємство не проводило аналіз і оцінку дебіторської заборгованості щодо її безнадійності. 
Аудитори не мали можливість оцінити вплив даного питання на фінансову звітність підприємства. Даний аспект може мати суттєвий вплив на фінансову звітність підприємства.
 Сторінка 5
Ми звертаємо увагу на Примітку 11 у фінансової звітності, яка зазначає, що підприємство зазнало чистих збитків у сумі 48 393 тис. грн. протягом 2017 року. Величина чистих активів підприємства вже декілька років поспіль значно нижче розміру його статутного капіталу. Так станом на 1.01.2017 р. та на12.31.2017 р. величина чистих активів менша статутного капіталу, відповідно на 286 860 тис. грн. та на 321 337 тис. грн., що не відповідає вимогам чинного законодавства.
 …це разом з іншими питаннями вказує, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Пояснювальний параграф
1.         Звертаємо увагу на Інформацію по справі № 804/8439/17, яка відображена у примітці 20, щодо стягнення 14 044 075,84 тис. грн. (ППР № 0000285003 від 04.08.2017 р. у сумі 9 730 471,51 тис. грн. та пеня 4 313 969,08 тис. грн.)
Так 15.12.2017 р. головне управління ДФС у Дніпропетровської області звернулося із позовом до Дніпропетровського окружного адміністративного суду про стягнення з КП «Дніпроводоканал» заборгованості за ППР № 0000285003 від 04.08.2017 р. у сумі 9 730 471,51 тис. грн. та пеня 4 313 969,08 тис. грн. Підприємством було підготовлено відзив на позовну заяву та клопотання про зупинення впровадження справи.
19 січні 2017 року Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд ухвалив наступне: апеляційну скаргу КП «Дніпроводоканал» залишити без задоволення, постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 31 березня 2016 року – залишити без змін. 
Аудитори вважають, що існую невизначеність щодо майбутнього судового процесу.
Сторінка 7
Інформація по справі № 904/397/13г – що до банкрутства КП «Дніпроводоканал»
13.03.2013 р. порушено впровадження у справі № 904/397/13г – що до банкрутства КП «Дніпроводоканал» за заявою КП «Комєнергосервіс».
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.03.2018 р. затверджений реєстр вимог кредиторів … на суму 707 826 тис. грн.. та 5 735 грн.
19.04.2018 р. мирова угода від 6.04.2018 р. укладена між КП «Дніпроводоканал» і Голови комітету кредиторів. КП «Коменергосервіс»
Сторінка 10
Дотримання ліцензійних умов
  Встановлено, що у діяльності підприємства існують окремі недоліки…
-           В частині оформлення актів постійного землекористування
…. Виконання інвестиційних програм
-           Зарахування коштів на окремі рахунки зі спеціальним режимом використання
-           - цільове використання коштів, обсяги яких передбачено структурою тарифу
-           Дотримання вимог НКРЕКП щодо впровадження діяльності, яка не належить до  сфери природних монополій

Редакція і аналіз: Ірина Нестеренко

Немає коментарів:

Дописати коментар