- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 28 жовтня 2018 р.

Право на достаточный жизненный уровень

18.10.2018 года принят в первом чтении проект закона про Госбюджет Украины на 2019 год.
Проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік
Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, … - это 57 % от фактического прожиточного минимума в сентябре 2018 года!!!
Фактический прожиточный минимум в сентябре 2018 года составил 3 252 грн.!!!

Социальной защитой населения у нас занимается Министерство социальной политики и ведет мониторинг социальной политики государства. На сайте Минсоцполитики в разделе «Мониторинг» можно найти «Основные показатели уровня жизни населения в январе – августе 2018 года»:
Минимальная заработная плата – 3 723 грн.
Средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью на 01.07.2018 г. – 2 562,40 грн.
Минимальный размер помощи безработным – 1 440 грн. (имеющим стаж) и 544 грн. (не имеющим стаж)
Прожиточный минимум – 1 777 грн. на одного человека.

С целью наблюдения за динамикой уровня жизни и выполняя требования 5 статьи Закона Украины «О прожиточном минимуме», Министерство социальной политики осуществляет расчет фактического размера прожиточного минимума на основе набора «потребительской корзины».
Фактический размер прожиточного минимума в ценах сентября 2018 года составляет 3 252 грн. на одного человека, то есть в 1,83 раза больше, чем действующий на сегодняшний день, официально установленный прожиточный минимум!!!
Я думаю, что Минсоцполитики обязано доложить правительству, а правительство обязано как то отреагировать на такой огромный разрыв социальных стандартов. А что делает правительство? Повышает цену на газ!!!
Государственные социальные стандарты – это установленные законами минимальный размер заработной платы, доходов граждан, пенсионного обеспечения …, устанавливаются для реализации социальных прав и государственных социальных гарантий граждан, предусмотренных Конституцией (сайт Минсоцполитики Украины).
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

То есть,  в Конституции Украины вполне определенно сказано, что пенсии и прочие виды социальных выплат, которые являются основным источником существования гражданина, должны быть не ниже от прожиточного минимума, установленного законом.
Закон Украины «Про прожиточный минимум» (к статье 46 Конституции) дает определение прожиточного минимума, его правовую основу…при реализации государством конституционной гарантии граждан на достаточный уровень жизни.  То есть, это основной законодательный документ по этой теме.
Статья 1. Прожиточный минимум – это стоимостная величина достаточная для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья (набор продуктов питания), а также для удовлетворения его социальных и культурных потребностей (набор непродовольственных товаров и услуг). То есть, установленный государством прожиточный минимум должен обеспечить гражданина так, чтобы он не умер с голода, чтобы он имел возможность подлечиться, оплатить коммунальные услуги, проехаться в общественном транспорте и еще как то удовлетворить свои культурные потребности. Но на минимальном уровне!!!
Статья 2. Прожиточный минимум применяют для таких целей:
- общей оценки уровня жизни в Украине, которая является основой для реализации социальной политики и разработки государственных социальных программ;
- установления размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии, определения размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, безработным и т.д., исходя из требований Конституции и Законов Украины;
- установление права на социальную помощь;
- установление государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в области здравоохранения, образования, социального обслуживания и прочее;
- формирования бюджетов.

Это только мне так кажется, что правительство нарушает Конституцию в области социальной защиты населения?
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Мне кажется, что получив от Минсоцполитики расчеты фактического прожиточного минимума, правительство должно срочно скорректировать прожиточный минимум и те социальные стандарты, которые с ним связаны. Но почему то правительство молчит, и не собирается предпринимать какие либо действия по этому поводу. Мало того, правительство полностью игнорирует рассчитанный специалистами Минсоцполитики фактический прожиточный минимум, который благодаря тому же правительству будет расти.
Проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік
Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, з 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 гривень, з 1 липня — 1699 гривень, з 1 грудня — 1779 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2027 гривень, з 1 липня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2218 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1921 гривня, з 1 липня — 2007 гривень, з 1 грудня — 2102 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року — 1497 гривень, з 1 липня — 1564 гривні, з 1 грудня — 1638 гривень.
Стаття 8. Установити у 2019 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня — 4173 гривні;
18.10.2018     Прийнято в першому читанні

Фактический размер прожиточного минимума рассчитывается на основе средних цен на потребительские товары и услуги, тарифов на ЖКХ, которые сообщают Министерству центральные органы исполнительной власти.
Прожиточный минимум в ценах августа 2018 года – грн. в месяц
            Для детей до 6 лет  Для детей от 6 до 18 лет    Для работоспособных            Для пенсионеров
            грн.     %         грн.     %         грн.     %         грн.      %
Стоимость продуктов питания       1577,89          51,8     2129,65          57,1     1605,19             48,2     1276,02          47,1
Непродовольственные товары     727,16            23,9     761,41            20,4     601,28             18,1     482,58            17,8
Стоимость набора услуг    740,55            24,3     838,76             22,5     1124,47             33,8     951,04            35,1
Жилищно – коммунальные услуги                                                                                       
- оплата жилья          82,95               82,95               82,95               82,95 
- теплоснабжение    411,96                         411,96                         411,96                        411,96           
- водоснабжение      21,26               21,26               21,26               21,26 
- водоотведение       28,96               28,96               28,96               28,96 
- электроэнергия      63,00               63,00               63,00               63,00 
- газоснабжение       41,75               41,75               41,75               41,75 
Транспортные услуги          -                       45,45               163,04                         -          
Бытовые услуги       3,77                 56,53               224,65                         214,26           
Услуги связи 23,34               23,34               23,34               23,34 
Услуги культуры       63,56               63,56               63,56               63,5    
Размер прожиточного минимума  3045,60          100,0   3729,82          100,0 3330,94             100,     2709,64          100,
Утвержденный правительством прожиточный минимум          1 559,0                        1 944,0               1 841,0                        1 435,0          
В % от фактического           51,2 %                         52,1 %             55,3 %                        53 %  
Проект бюджета на 2019 год на 1 января 2019 г.           1 626,0                        2 027,0              1921,0                         1497,0           
В % от фактического           53,4 %                         54,3 %             57,7 %                        42,4 %           
Прожиточный минимум в 2018 году: 1700 грн. – 1777 грн. – 1853 грн.
Минимальная заработная плата в 2018 году: 3723 грн.
Минимальная пенсия: 1452 – 1497 грн.
Минимальная помощь для безработных:  1449 грн., без учета стажа – 544 грн.
Инвалиды детства 2-3 группы, инвалиды детства (требующие постороннего ухода)  и дети инвалиды  - 1452 – 1497 грн.
Инвалиды 1 группы и матери – героини: 1452 – 1497 грн.
Те граждане, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, считаются за чертой бедности.
Установленный государством в 2018 году прожиточный минимум меньше
- на 95 % для детей до 6 лет (не хватает 1 486,6 грн.)
- на 91,86 % для детей от 6 до 18 лет (не хватает 1 785,82 грн.)
- на 80,93 % для работоспособных граждан (не хватает 1 489,94 грн.)
- на 88,83 % для пенсионеров (не хватает 1 274,64 грн.)
У инвалидов пенсия не дотягивает до фактического прожиточного минимума на 2709,64 – 1452 = 1 257,64 грн. , т.е. на 86,61 %.

Стоимость набора продуктов питания для пенсионера в ценах августа 2018 года
На хлеб пенсионер может потратить 1719,18 грн. в год или 143,27 грн. в месяц исходя из того, что он съест 100 кг хлеба в год или  270 г в день.
Макаронных изделий по цене 15,5 грн. за кг пенсионер может себе позволить 4,1 кг в год или 341 г в месяц на сумму 63,76 грн. в год (5,31 грн. в месяц).
Муки пенсионер может себе позволить купить не более 9, 1 кг в год (758 г в месяц) по цене 10,23 грн. за кг; потратит 93,09 грн. в год (7,76 грн. в месяц).
На крупы пенсионер может себе позволить 650 г в месяц на сумму 4,49 грн. в месяц.
Бобовые – 158 г/месяц по цене 12,12 грн. за кг – 1,92 грн. в месяц
Крахмал – 1 кг в год -  40,99 грн.
Картофель – 9 кг в месяц по цене 7,56 грн. за кг (68 грн. в месяц)
Капуста – 2,29 кг/месяц / 7,30 грн. за кг / 16,73 грн. в месяц
Помидоры и огурцы - 1,83 кг в месяц/ 11,96 грн. за кг / 21,92 грн. в месяц
Морковь – 667 г в месяц/ 15,13 грн. за кг / 10,09 грн. в месяц
Свекла - 667 г в месяц/ 7,05 грн. за кг / 4,7 грн. в месяц
Фрукты и ягоды – 2,5 кг в месяц/ 20,37 грн. за кг / 52,6 грн. в месяц
Сахар – 1,875 кг в месяц /64 грн. в месяц
Масло подсолнечное нерафинированное – 0,558 л в месяц / 18,71 грн. в месяц
Маргарин – 1,5 кг в год / 81,15 грн.
Говядина  - 0,9 кг в месяц /134,36 грн.
Свинина –  792 г в месяц / 90,77 грн.
Птица – 5 кг в год – 278, 45 грн.
Сало – 2 кг в год – 135,60 грн.
Колбаса – 6,6 кг в год – 694,35 грн.
Рыба – 9,5 кг в год – 602,28 грн.
Молоко – 5,25 кг в месяц – 102,69 грн.
Масло сливочное – 3,9 кг в год 704,34 грн.
Творог – 7,6 кг в год, сметана – 4 кг в год
Яйца – 15 штук в месяц
Всего в год на еду пенсионер может потратить 15 312,27 грн. или 1 276 грн. в месяц

Получается, что инвалиды детства, которые получают пенсию 1452 грн. на еду тратят 87,9 % своей пенсии. Если добавить сюда предметы первой необходимости, то получается 1 276 + 81,87 грн. =  1357,87 грн., т.е. 93,5 % пенсии.

Предметы первой необходимости для пенсионера – всего 982,45 грн. в год или 81,87 грн. в месяц.
Моющие средства – 598,21 грн. в год или 49,85 грн. в месяц
Мыло туалетное – 116 г. в год или 9,7 г в месяц (15 грн. в месяц)
Мыло хозяйственное – 1 штука в 2 месяца (7,59 грн. в месяц)
Синтетические моющие средства – 16,7 грн. в месяц
Шампунь – 2 шт. (250 г.) в год
Крем для обуви – 2 шт. в год
Зубная паста – 6 тюбиков в год, зубная щетка – 4 шт. в год, расческа – 1 в год, 1 бабину туалетной бумаги в месяц

Предметы санитарии и лекарства – 625,02 грн. в год или 52,09 грн. в месяц!!!
Вата – 4 упаковки, бинт – 3 упаковки,  валидол – 5 упаковок, валериана – 1 упаковка, корвалол – 1 упаковка,  корвалмент – 3 упаковки, парацетамол – 3 упаковки, аналгин – 3 упаковки, активированный уголь – 3 упаковки, лоратидин – 2 упаковки, … йод – 1 флакон, зеленка – 1 флакон, лейкопластырь – 3 упаковки, фурацелин – 2 упаковки, термометр – 0,67 штук в год.

Дальше идет одежда, но это уже фирменное издевательство будет, поэтому кто захочет, найдет и прочтет сам!

Ирина Нестеренко

Немає коментарів:

Дописати коментар